7.9.05

கொசுவண்ணே, உனக்கு ஒரு கும்பிடு!

உடம்புத் தரையில் இறங்கும் விமானம். 'நகரா[?]ஆட்சி'களின் திறமைக்குச் சான்றிதழ். தேசியத் திட்டங்களின் காவியத் தலைவன். ஏழைகளின் காதருகில் இலவச மெல்லிசை. வலைபோட்டுப் பிடிக்க முடியாத ஒரேஒரு அரசியல் தலைவன். 'ரத்தத்தின் ரத்தமே! கொசுவண்ணே! உம்மைக் கும்பிட்டு வாழ்த்துகிறேன். (தேவமைந்தன்,"புல்வெளி," 1980)