17.9.05

சூரியகீதை

தான் வெளிச்சமாய் இருப்பது தெரியுமா சூரியனுக்கு? (தேவமைந்தன், 03/08/1988: போன்சாய் மனிதர்கள், 1993)