6.1.06

பின்னமர்ந்து செல்வோர்

பின்னமர்ந்து செல்வோர்[Pillion Riders] உந்தின் ஓட்டிக்குப் பிடிமானம் இருக்கிறது. அதனால் அவனுக்கு அச்சமில்லை- வேகம்தான். நீங்களோவெனில் பிடிமானம் போதாமல் வஞ்சகமான சாலைகளின் வளைவு நெளிவுகளில் உந்தின் ஓட்டியை முழுமையாக நம்பித்தான் பின்னமர்ந்து செல்லுகிறீர்கள். ஒரு நிதானமான அளவுக்குமேல் ஐயம் அவர்மேல் தங்களுக்கு ஏற்படுமானால் உங்களுக்கு மட்டுமல்ல; உங்களை நம்பி 'லிஃப்ட்' கொடுக்கும் அவருக்கும்தான் ஆபத்து. ம்..ம்.. ஏறிவிட்டீர்கள்- "எப்படியும் இறங்கிவிடுவோம்!" என்று நம்பித்தானே? எப்படியோ, எங்காவது- சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, அதுவரை - அதுவரை விட்டாற்றியாய் - சற்று வெடுக்கென்றுதான் நிம்மதியாய் உந்தின் ஓட்டியைக் கொஞ்சம் மேலதிகமான அழுத்தத்துடன் நம்பி - இந்த 'டூவீல'ரில் பயணம் செய்யலாம் அல்லவா ஐயா, தாங்கள்? (தேவமைந்தன், 'போன்சாய் மனிதர்கள்,' திசம்பர் 1993. கவிதை:22/7/1988. சிறு திருத்தங்களுடன்..)

No comments: