9.9.05

எல்லைக்கு உட்பட்டும் - எத்தனைக் குதிகுதிப்பு?

முற்றிலும் எல்லைக்குட்பட்டு விளிம்புகள் வரையறுக்கப்பெற்றன. வெகுகண்டிப்பான, களங்களும் காட்சிகளும் முன்னரே பணித்திட்டம் 'ஆகி'விட்ட இயங்குகை. சிக்கல்மிக்க - ஆனால் - வெறுங்கருவி, உடம்பு. பதின்மூன்று நிமிடத்துக்கொருமுறை இயற்கை விட்டுவைக்கும் புதுப்பிப்பு. துன்பம் இல்லாத பொழுது இன்பம். உடம்புக்குப் போட்டி மனம். அதற்கு ஆகாதன எல்லாம் இதற்கு ஆகும். ஆண் பெண், மேற்படிக் கருவியின் உள்-வெளி வாங்கல்கள். இன உற்பத்தி வசதிக்காக ஒருவர் இடம் மற்றவர்க்கு ஈர்ப்பு. விதிவிலக்குகள், அதிலும். சதைபொதி கருவிகள் மற்ற சதைபொதி ஊடகங்களை விழைதல். இவை வரையறை ஆனது தானாக - தன்னிச்சையால்தானா? (தேவமைந்தன், போன்சாய் மனிதர்கள், 1993)

No comments: