6.10.13

மாடல்ல! மனுஷிதான் நான்!

மாடல்ல! மனுஷிதான் நான்!
- கொடைக்கானல்

மாடல்ல, நீங்கள்
பல்பிடித்து விலைபேச!
ஆடல்ல நீங்கள்
விரல்மறைத்து விலைபேச!

உம்மைப்போல் நாங்கள்
உயிருள்ள பிறவிகள்தாம்!
ஐரோப்பா மண்டலத்தில்
பிறந்திருந்தால் நாங்கள்;
விலைபேச வருவீரா?
வரும்நேரம், நாங்கள்
வீட்டில்தான் இருப்போமா?
இருந்தாலும் -
உம்மைத்தான் மதிப்போமா?

காலம்தான் மாறிடினும்
இந்தியர்கள் மாறவில்லை!
“கழிப்பிடம் சென்றுவந்தால்
கைகழுவவேண்டும்” என்று
விளம்பரங்கள் இந்தநாளும்
‘பிரச்சார பாரதி’யில்!

கைகழுவி வாருங்கள் - பின்னர்
பெண்ணின்விலை பேசுங்கள்!

பீகார், ராஜஸ்தான்,
ம.பி., உ.பி. -
இங்கெல்லாம்
கற்றவர் விகிதம் குறைவு!
தமிழகம் கேரளம்
வங்கம்இம் மூன்றும் - கல்வி
அறிவு பெற்றோர் அதிகம்
கொண்டும்
திருந்தவிலை இன்னும்தான்
முழுதாய்!
முப்பத்து மூன்று
பெர்செண்ட் இன்னும்
சித்திக்க வில்லையே
பையா! நீ
ஆணாக வில்லையே
இன்னும்! - நல்ல
ஆணாக இருப்பவர்கள்
பெண்களுக்கு - முந்தி
ஏற்ற இடம்
தருவார்கள் அன்றோ?

பெண்ணை மதிக்காத தேசம்
பாழ்பட்டுப் போகும் என்று
மண்ணில் உரக்கவே சொல்லுங்கள்!

தனைப்பெற்ற தாயைப்
போன்றவர்கள் பெண்கள் - என்று
உணராத ஆணுமொரு ஆணா?- தன்னை
மதிக்காமல் வாழ்பவளும் பெண்ணா?

நன்றி: திண்ணை.காம்
posted by கொடைக்கானல் @ 5:53 AM