27.8.05

முளைகள்

சமுதாய வயல்களில் உழவுப் பெற்றோர்கள் இன்று தெளித்துள்ள முளைகள்................. ஒன்றும் தெரியாது தெரியவும் வேண்டாம் அதே நேரத்தில் எல்லாமும் வேண்டும் என்றொரு முளை. எதிர்காலத் தகுதியெல்லாம் அதற்குத் தானோ? ஓய்ந்திருக்க லாகாமல் ஓடிவிளையாடும் பாப்பா இத்துடன் மொத்தம் நசுக்கினாள் முப்பது கட்டெறும்பை... வருங்கால நடிகையோ இந்த முளை? தன் சட்டையைத் தானே முறைத்துக்கொண்டு தன்நகம்-தன்சதை-தான் மட்டுமே எல்லாம் என்று உறுதியாக நம்புகிற இந்த முளை வருங்கால வலைப்பதிவரோ? இப்பொழுதே குழுசேர்ப்பான் தானும்தன் குழுவும்தான் உலகமென்பான்... அடுத்தவனுக்கு என்னதெரியும் என்று இறுமாந்திருப்பான்! அடுத்தவரைக் கண்டுகொள்ளவும் விரும்பான்; இவனே வெற்றிபெற்றும் வீணாகும் முளை. [தேவமைந்தன், உங்கள் தெருவில் ஒரு பாடகன், சனவரி 1976. சிறிது மாற்றம் பெற்ற வடிவம்]

1 comment:

நளாயினி said...

இப்பொழுதே குழுசேர்ப்பான்
தானும்தன் குழுவும்தான்
உலகமென்பான்...
அடுத்தவனுக்கு
என்னதெரியும் என்று இறுமாந்திருப்பான்!
அடுத்தவரைக் கண்டுகொள்ளவும்
விரும்பான்; இவனே
வெற்றிபெற்றும் வீணாகும்
முளை.

நல்லதொரு தத்துவம்.