3.3.13

"தேடல் மட்டுமே வாழ்வின் எச்சம்
நிகழ் 'இன்று' மட்டுமே உனக்கு
மிச்சம்." - தேவமைந்தன்
26/12/1998 (பாட்டரங்கம்)

1 comment:

Michaelpillai said...

ஆம்,இறுதிவரை தேடிக் கொண்டே இருக்கிறோம்.