3.3.13

தேடல் - தேவமைந்தன்


"தேடல் மட்டுமே வாழ்வின் எச்சம்

நிகழ்'இன்று' மட்டுமே

உனக்கு மிச்சம்." - தேவமைந்தன்

26/12/1998 (பாட்டரங்கம்)


No comments: