15.1.06

வார்த்தை

வார்த்தை -தேவமைந்தன் ஆதியில் வார்த்தை இருந்தது. நேற்றும் கேட்டது காதில் - எங்கள் வீட்டுக் குழாய் சொட்டிக் கொண்டு இருந்த பொழுது. கால்வாளி நீர்நிரம்பிய பிளாஸ்டிக் வாளியில் ‘பதம்’ ‘பதம்’ ‘பதம்’ என ‘ரிதம்’ உடன் விழுந்தன வார்த்தைகள். மற்ற வீட்டு ஒழுகும் குழாய்கள் - தரையில், குடம் வைக்க வட்டமாய்க் குழிந்த குழிகளில் வெவ்வேறு வார்த்தைகள் சொட்டவும் கூடும். நாளையும் வார்த்தை இருக்கும். மைக்ரோசாஃப்ட் ஆண்டுதோறும் புதுப்பிக்கிறது வார்த்தையை.

No comments: