8.10.05

பாடும்போது..

அடிக்கடி 'ரிப்பேர்'ஆகும் என் 'தட்டுமாடல்' கைவானொலி ஏதோ நினைத்துக் கொண்டு திடுமென்று பாடியது: "பாடும் போதுநான் தென்றல் காற்று." (தேவமைந்தன், உங்கள் தெருவில் ஒரு பாடகன், சனவரி 1976)

No comments: