20.7.17

சுயத்தைத் தேடும்
அயலான வாழ்க்கை.
கிடைக்காதென்று
தெரிந்துவிட்டதை
விடாது தேடும் விளையாட்டு.
வாழ்க்கை வினாக்களால் மட்டும்
நிரம்பவில்லை.
விடைகளின் மாறுவேடங்கள்
அல்லவா வினாக்கள்???!!!?!
அந்தத்தில் தொடங்குமாம்
ஆதி.

- தேவமைந்தன்

No comments: