15.6.17

புதிதில்லை!

எதுவும் புதிது இல்லை.
துருவங்கள் இரண்டன்
இடைவெளி வாழ்க்கை.
ஆடியது அடங்கும்.
அடங்கியது ஆடும்.
நேசம் மட்டுமே
எஞ்சும் அருவமாய்.
-தேவமைந்தன்
2017/06/15

No comments: