31.8.12

பாவலர் தாராபாரதி

வெறுங்கை என்பது மூடத்தனம் - உன்
விரல்கள் பத்தும் மூலதனம்...தோல்விகள் ஏதும் உனக்கில்லை - இனித்
தொடுவானம்தான் உன் எல்லை!
-
தாரா பாரதி

படத்துக்கு நன்றி:  palakani.com

No comments: